آسيب هاي اجتماعي

انواع آسيب هاي اجتماعي

مقدمه

مسئله مربوط به آسيبهاي اجتماعي از ديرباز در جامعه بشري مورد توجه انديشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتي و گسترش دامنه نيازمنديها ، محروميتهاي ناشي از عدم امكان برآورده شدن خواستها و نيازهاي زندگي موجب گسترش شديد و دامنه‌دار فساد ، عصيان ، تبهكاري ، سرگرداني ، دزدي و انحراف جنسي و ديگر آسيبها شده است. 

 آسيب هاي اجتماعي


هر چند اكثر مشكلات اجتماعي انواعي تكراري در طول نسلهاي مختلف هستند، اما چنانكه مشاهده مي‌شود برخي از اين انواع در برخي نسلها اهميت بيشتري پيدا كرده است و حتي برخي انواع اين آسيبها در نسلهاي بعدي زاده شده‌اند. از سوي ديگر از آنجايي كه يكسري علل غالب در هر جامعه وجود دارند كه نسبت به ساير علل اهميت بيشتري در بروز آسيبها دارند، هر چند از انواع متمايز آسيبها سخن مي‌رود، اما عمدتا همپوشيهايي بين آنها ديده مي‌شود. 

وابستگي دارويي يا اعتياد

اعتياد به معني تمايل به مصرف مستمر يا متناوب يك ماده براي كسب لذت يا رفع احساس ناراحتي اطلاق مي‌شود كه قطع آن ناراحتيهاي رواني يا اختلالات  جسماني ايجاد مي‌كند. در گرايش به اعتياد عوامل مختلفي شناسايي و مطرح شده‌اند. اين عوامل هر چه باشند (كه البته در مباحث مربوط به علت شناسي حائز اهميت هستند.) سرچشمه بسياري مشكلات فردي ، خانوادگي و اجتماعي هستند. اعتياد به سبب ويژگيهاي ذاتي خود ، اغلب با ساير آسيبها همراه مي‌شود و موجب هدر رفتن نيروهاي ثمربخش جامعه مي‌شود. 

 آسيب هاي اجتماعي

انحرافات جنسي

غريزه جنسي هم مي‌تواند منشأ بروز عاليترين نمودارهاي ذوقي و هنري باشد و  هم منشأ تشكيل بنياد يك خانواده و هم منشأ بسياري از جرائم. عوامل مختلف محيطي و خانوادگي و اجتماعي سر منشأ بروز انواع انحرافات جنسي هستند. هر چند برخي از اين نوع انحرافات مشكلاتي فردي هستند، ولي اكثر آنها به آن جهت كه در ارتباط با فرد ديگر معني پيدا مي‌كنند عوارض اجتماعي را در بر خواهند داشت. 


 آسيب هاي اجتماعي

 

از سوي ديگر مبارزه با اين دسته از آسيبها در برخي موارد نيازمند تغييرات اساسي اجتماعي است و لازم است تحولاتي كلي و برنامه ريزي‌هاي دقيقي جهت رفع آنها صورت گيرد و اين تغييرات با ارائه آموزشهاي وسيع اجتماعي براي افراد و خانواده‌ها و رفع عوامل بنيادي امكانپذير خواهد بود. اين دسته از انحرافات نيز اغلب با ساير آسيبها در ارتباط نزديك هستند و گاهي حتي موجب بروز مشكلات جدي مي‌شوند. مثل بيماري ايدز كه با انحرافات جنسي ارتباط نزديك دارد. 

سرقت و دزدي

بطور كلي سرقت و دزدي هم از لحاظ عرفي و هم از لحاظ قانوني به عنوان يك آسيب جدي محسوب مي‌شوند. هر چند عوامل متعددي در بروز اين مشكل شناخته شده‌اند، مثل فقر و بيكاري ، اعتياد و شيوه‌هاي تربيتي ، اما بايد توجه داشت مباني شخصيت اهميت ويژه در ارتكاب دزدي دارند. اين افراد معمولا از لحاظ رشد اخلاقي در سطح خيلي پايين و ضعيف هستند و بطور كلي ثبات و استواري و قدرت تحليل و تفكر درباره پيامدهاي رفتار خود را به قدر كافي ندارند. در مباحث مربوط به علل زردي به علل تربيتي تأكيد فراوان مي‌شود. الگوهاي رفتاري خود والدين ، واكنشهاي آنها درباره دزديهاي كوچك دوران كودكي ، مسأله پول توجيهي و كمك به شناخت مسأله مالكيت در دوره كودكي در ارتباط نزديك با رفتارهاي دزدي بزرگسالي و نوجواني دارند. 

خودكشي

خودكشي هر چند در وهله اول يك مشكل فردي به شمار مي‌رود ولي از آنجايي كه فرد در اجتماع زندگي مي‌كند و تأثيرات متقابلي همواره بين آنها برقرار است، به عنوان يك معضل اجتماعي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. آمار خودكشي معمولا با ساير جرايم و آسيبها ارتباط پيدا مي‌كند، بطوري كه در ميان گروههاي مبتلا به اعتياد خودكشي بيشتر ديده مي‌شود. همچنين در آسيبهاي مربوط به انحرافات جسماني بويژه در ميان قربانيان اين انحراف خودكشي پديده شايعي است. در ميان بيماران رواني بويژه افسردگيهاي شديد نيز اغلب خودكشي مسأله قابل توجهي است. 

 آسيب هاي اجتماعي


به هر حال خودكشي پيوندهايي با متغيرهاي اجتماعي دارد بطوري كه علاوه بر تأثيري كه از شرايط اجتماعي را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. ارائه راهكارهاي مناسب در بررسي مشكلات گروههاي در معرض خطر مثل معتادين و خانواده‌هاي آن ، بيماران رواني و خانواده‌هاي آنها ، خانواده‌هاي نابسامان و آموزشهاي فردي در مواجهه با تغييرات اساسي روشهايي سودمند خواهد بود. در اين راستا توجه به گروههاي سني كه در معرض خطر بيشتري هستند و خودكشي در ميان آنها رواج بيشتري نسبت به ساير گروههاي سني دارد، مثل نوجوانان و جوانان اهميت زيادي دارد. 

مهاجرت

مهاجرت علاوه بر مشكلات اجتماعي ، اقتصادي و سياسي كه دارد مستلزم تغييراتي خاص است كه مطابقت و سازگاري با آنها اغلب مشكلاتي را براي فرد و جامعه ايجاد مي‌كند. به عبارتي علاوه بر اينكه مهاجرت در برنامه ريزيهاي كلان اقتصادي ، سياسي و اجتماعي مشكلاتي را ايجاد مي‌كند، مثل مهاجرت روستاييان به شهرها كه خالي شدن روستاها از سكنه ، كاهش كشاورزي ، افزايش مشاغل كاذب و ... را به دنبال دارد موجب مي‌شود، تا فرد براي سازگاري با تغييرات حاصل فشار زيادي را متحمل شود. 

 آسيب هاي اجتماعي 

شوك فرهنگي يكي از عوارض حاصل از مهاجرت است كه با اضطراب وافسردگي ، احساس جدا شدن و مسخ واقعيت و مسخ شخصيت مشخص است.  تحقيقات نشان مي‌دهد شيوع مشكلات روحي و رواني بين مهاجرين بخصوص در بين مهاجريني كه شرايط مقصد بسيار متفاوت از شرايط مبدأ يا محل سكونت قبلي آنها بوده است شيوع بيشتري دارد. رايجترين اختلال علائم پارانوئيد يا سوء ظن است كه به احتمال قوي به دليل تفاوتهاي آنان از نظر زبان ، عادات و آداب و رسوم ، چهره ، نوع لباس و غيره است. 

بي ‌خانماني

منابع فزاينده‌اي وجود مسائل ويژه‌اي را در افراد بي خانمان تأييد مي‌كنند. چنين كساني ممكن است در خيابانها سرگردان باشند يا به علل برخي بزهكاريهاي ديگر كه معمولا توأم با بي خانماني آنهاست مثل دزدي ، اعتياد و ... در زندانها يا كانونهاي اصلاح و تربيت بسر برند. در بين افراد بي خانمان دسته‌هاي مختلفي از افراد ديده مي‌شود، يك دسته شامل بيماران رواني شديد هستند كه اغلب يا مدتهاست از خانواده خود دورند يا بطور موقتي از خانه خارج شده‌اند. معتادين گروه ديگري از اين افراد را شامل مي‌شوند كه معمولا مراحل عميق اعتياد خود را مي‌گذرانند. 


 آسيب هاي اجتماعي


كودكان خياباني و دختران و زناني كه با بي خانماني به انحرافات جنسي نيز مبتلا هستند دو دسته ديگر را در بين افراد بي خانمان تشكيل مي‌دهند. بسته به مكان جغرافيايي محله فقير نشين شهر ، پارك شهر ، حومه شهر و نواحي روستايي خصوصيات اين جمعيت فرق مي‌كند. برخي در محدوده جغرافيايي نسبتا ثابتي مي‌مانند در حاليكه عده‌اي از يك قسمت كشور به بخشهاي ديگر يا از منطقه شهر به مناطق ديگر مسافرت مي‌كنند. 

فقر

فقر در واقع مادر تمام آسيبهاي اجتماعي است. فقر با بسياري مسائل زير پا از جمله ضعف تندرستي و افزايش مرگ و مير ، بيماري رواني ، شكست تحصيلي ، جرم و مصرف دارو رابطه دارد. هر چند خود فقر بطور ذاتي يك مشكل و آسيب است، اما اين لزوما به اين معناست كه تمام افرادي كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند. افرادي نابسامان و مشكل ساز براي اجتماع هستند. مشكلات اقتصادي ، عدم تأمين نيازهاي جسمي و رواني اغلب زمينه‌اي براي بروز و ظهور مشكلات اجتماعي ديگري است. 

بيكاري

بيكاري معضل اجتماعي ديگري است كه هم آسيبهاي جدي فردي و هم آسيبهاي قابل ملاحظه اجتماعي را در دامن دارد. بيكاري بويژه در نسل پر انرژي و جوان كه انرژي و قدرت و نيروهاي آنها راكد و بي‌مصرف باقي مي‌ماند نمود بيشتري پيدا مي‌كند و زمينه را براي انوع انحرافات اجتماعي فراهم مي‌سازد. وجود  فرصتهاي هميشه خالي ، عدم تحمل بيكاري ، فقدان قدرت تأمين نيازها به دليل نداشتن درآمد، زمينه‌هايي آماده براي كاشت بذر جرم و انحرافات مي‌باشند.

 آسيب هاي اجتماعي

با تشكر 🕧

ادامهـ مطلبـ
بازدید : | ۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۸:۱۸:۵۳ | امير حسين شعباني
برچسب: انواع آسيب اجتماعي،

اعتياد

 آسيب هاي اجتماعي آسيب هاي اجتماعي آسيب هاي اجتماعياعتياد بحراني است كه اين روزها براي بسياري از ما عادي شده است. شايد به خاطر گسترش روزافزون آن و يا شايد به خاطر نااميدي ما از مبارزه‌ي درست و مؤثر با اين بحران. اما واقعيت اين است كه اعتياد همچون حيواني درنده هر روز بسياري از همنوعان ما را به كام خود مي برد. آمار اعتياد و انواع مختلف مواد مخدر، به سرعت رو به گسترش است و بسياري از اين مواد جديد، آثار سوء جسمي و رواني غير قابل بازگشتي دارند.

 آسيب هاي اجتماعي

ادامهـ مطلبـ
بازدید : | ۵ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۶:۵۱:۵۱ | امير حسين شعباني
برچسب: ،

آخرین مطالب ارسالی

انواع آسيب هاي اجتماعي

اعتياد

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان